Zakres pomocy prawnej


Działy

  • Dział postępowań sądowych
  • Dział prawa pracy
  • Ewidencja i rozliczanie czasu pracy
  • Nieruchomości
  • Postępowanie transgraniczne

Przykładowy zakres pomocy prawnej

Przygotowanie i obsługa wszelkich procesów związanych z obrotem nieruchomościami i procesem budowlanym, analiza prawna stanu nieruchomości przeznaczonych na transportowe bazy eksploatacyjne (Rozp. 1071/2009), pomoc prawna dla przedsiębiorstw spedycyjnych, roszczenia wynikające z umów przewozu (m.in. sprawy z zakresu Konwencji CMR), postępowania na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym, pomoc w postępowaniach ws. licencji, zezwoleń, odwołania od orzeczeń organów inspekcji i urzędów, postępowania mandatowe, czas pracy kierowców, kompleksowa analiza dokumentacji pracowniczej kierowców transportu międzynarodowego, przygotowanie przedsiębiorcy do kontroli, procesy w sprawach ryczałtów za noclegi kierowców, przygotowanie różnego rodzaju dokumentacji, pozyskiwanie dokumentacji, w tym akt stanu, sporządzanie umów i opiniowanie umów, prawa gospodarczego i handlowego: sporządzanie i weryfikacja umów w obrocie gospodarczym, przygotowywanie dokumentów związanych z powstaniem, organizacją, funkcjonowaniem oraz likwidacją podmiotów gospodarczych, bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców, reprezentowanie klientów w postępowaniach gospodarczych, prawa transportowego: bieżąca obsługa prawna firm transportowych, reprezentacja firm transportowych w sprawach ryczałtów za noclegi kierowców, prawa cywilnego materialnego i procesowego, w tym w szczególności w zakresie dochodzenia należności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym, prawa finansowego i bankowego: sporządzanie opinii prawnych, weryfikacja umów, reprezentacja w postępowaniach sądowych, prawa Unii Europejskiej: obsługa prawna projektów finansowanych z funduszy unijnych, przygotowywanie opinii prawnych w zakresie prawa Unii Europejskiej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: sporządzanie opinii prawnych, weryfikacja umów, reprezentacja w postępowaniach sądowych, prawa spółek handlowych: sporządzanie projektów umów spółek oraz dokumentów związanych z dalszymi zmianami struktury podmiotu, przeprowadzenie procesów łączenia i przekształcenia spółek, sporządzanie dokumentów korporacyjnych, likwidacja spółek, postępowań rejestrowych (np. znaki towarowe, osoby prawne), prawa podatkowego: wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej w obszarze VAT, CIT, PIT, podatku od spadku i darowizn, ocena transakcji pod kątem skutków podatkowych, w szczególności pomiędzy podmiotami powiązanymi (ceny transakcyjne), ochrony danych osobowych: polityka ochrony danych osobowych, weryfikacja i aktualizacja przyjętych przez podmiot rozwiązań, rejestracja zbiorów danych osobowych, prawa upadłościowego i naprawczego: wnioski o ogłoszenie upadłości, zgłoszenia wierzytelności, postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, dochodzenia roszczeń w ramach elektronicznego postępowania upominawczego, europejskiego postępowania trans granicznego, postępowaniach gospodarczych, postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: nawiązanie, rozwiązanie stosunku pracy, zmiana warunków pracy i płacy, czas pracy, wewnątrzzakładowe akty prawne.

Call Now ButtonZadzwoń